Veldspitsmuis (Crocidura leucodon)

Veldspitsmuis (Crocidura leucodon)