Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus)cepten

Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus)

Gewone en tweekleurige bosspitsmuis niet te onderscheiden?

Verschillen tussen Tweekleurige Bosspitsmuis en Gewone Bosspitsmuis (Franstalig)