Oosterse zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros phoenicuroides)

Oosterse zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros subsp. phoenicuroide) (zeer zeldzame dwaalgast)/Eastern Black Redstart