Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus)

Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus)